មតិស្វាគមន៍

សួរស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្នា!

គោលដៅនៃការរៀបចំប្លុកនេះឡើង គឺដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ច ដែល ជាចំណុចចាប់ផ្តើមមួយក្នុងការស្វែងយល់ រៀនសូត្រ និងការរីកចំរើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំង មូល ចេញពីខ្លួនអ្នកទៅ។ លើសពីនេះទៅទៀត ប្លុកនេះនឹងចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជាទីកន្លែង សំរាប់ និស្សិតទាំងឡាយដែលចង់ចេះ ចង់ដឹង ពីវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ចូលមកទទួលយក ចំណេះ ដឹងទាំងឡាយដែលត្រូវតែចែករំលែក។ ប្លុកនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ជាភាសាខ្មែរ ដើម្បីបង្កើន កិត្យានុភាពខេមរភាសាផង និងដើម្បីសំរួលដល់ ការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតផង។

សូមជូនពរអោយអ្នកស្រាវជ្រាវ និងនិស្សិតទាំងអស់ រីករាយជាមួយនឹងប្លុកនេះ។

សេដ្ឋកិច្ច = រៀន + រីកចំរើន

ទិត សីលា
សាស្រ្តាចារ្យបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

Advertisements